عناصر معماری

آب انبار


سخن: بنای معمولا زیرزمینی مخصوص ذخیره کردان آب
دهخدا:خانه ای در زیر قسمتی از بنا حفر کرده ذخیره کردن آب را
فرهنگ نامه معماری: نوعی مخزن آب سرپوشیده و آب بندی شده و غالبا ساخته شده در پایین تر از سطح زمین که به منظور ذخیره آب آشامیدنی برای ایام کم آبی یا پایداری در برابر دشمن در هنگام محاصره شدن و گاه استفاده از آب خنک در تابستان در شهر ها و در دل کوه ها ساخته شده است.

ایوان