دسته: معماری

سبک‌ها

سبک‌ها

تعاریف و تقسیم‌بندی‌های مرحوم استاد پیرنیای نازنین گاهگاه درست نمی‌نماید و انتقادات فراوانی به آن هست ولی عجالتا درآمدی است به این بحث مفصل و مشوش. شرم شاگردی دانشجویان ایشان تاکنون مانع از آن بوده است که زحمات ارزنده‌ی این بزرگمرد ایراندوست به نقد کشیده شود. توصیه می‌شود که جوان‌ترها با چشم پرسنده و محتاط به این مدخل نگاه کنند.

عناصر معماری

عناصر معماری

آب انبار سخن: بنای معمولا زیرزمینی مخصوص ذخیره کردان آب دهخدا:خانه ای در زیر قسمتی از بنا حفر کرده ذخیره کردن آب را فرهنگ نامه معماری: نوعی مخزن آب سرپوشیده و آب بندی شده و غالبا ساخته شده در پایین تر از سطح زمین که به منظور ذخیره آب آشامیدنی برای ایام کم آبی یا پایداری در برابر دشمن در هنگام محاصره شدن و گاه استفاده از آب خنک در تابستان در شهر ها و در دل کوه ها ساخته شده است. ایوان