دسته: مفاهیم

اعصار

اعصار

فایل تصویری سیر تکامل انسان / شروین وکیلی / هوموساپینس / انسان خردمند فایل صوتی 9 قسمت صوتی در 5 عنوان: 1 بررسی تحولات ایران و مصر 2 سیر حکمت در ایران 3 ایران قبل از هخامنشی 4 نگارش خط ایلامی 5 تمدن ایلام در تاریخ ایران گزیده کتاب: کتاب‌های وابسته:

سبک های معماری ایران

سبک های معماری ایران

اصول معماری ایرانی : هنر و معماری ایران از دیر باز دارای چند اصل بوده است . شامل مردم واری، پرهیز از بیهودگی، نیارش، خودبسندگی و درونگرایی . مردم واری : مردم واری به معنای رعایت تناسب میان اندام های ساختمان با اندام ها ی انسان و توجه به نیاز های او در کار ساختمان سازی است . معماری همیشه و همه جا هندی وابسته به زندگی بوده است . مثال هایی از این نمونه از بنا های قدیمی را می توان مطرح نمود برای نمونه اتاق سه دری که بیشتر به منظور وابیدن به کار می رفت به اندازه...