دسته: مفاهیم

آسیا

آسیا

واژگان وابسته تارنماهای وابسته کتاب‌های وابسته پایان‌نامه‌های وابسته مقاله‌های وابسته

سبک های معماری ایران

سبک های معماری ایران

اصول معماری ایرانی : هنر و معماری ایران از دیر باز دارای چند اصل بوده است . شامل مردم واری، پرهیز از بیهودگی، نیارش، خودبسندگی و درونگرایی . مردم واری : مردم واری به معنای رعایت تناسب میان اندام های ساختمان با اندام ها ی انسان و توجه به نیاز های او در کار ساختمان سازی است . معماری همیشه و همه جا هندی وابسته به زندگی بوده است . مثال هایی از این نمونه از بنا های قدیمی را می توان مطرح نمود برای نمونه اتاق سه دری که بیشتر به منظور وابیدن به کار می رفت به اندازه...

کوشانیان

کوشانیان

گزیده کتاب: پایان‌نامه‌های وابسته: مقاله‌های وابسته: