اصطبل


کاروانسراها ی سرپوشیده عبارت از اطاقهای گنبددار مرکزی یا یک ردیف اطاق گنبددار با تعدادی اصطبل در همان ردیف می‌باشد…تعدادی از این کاروانسراهای ستوندار ایران با تالار ستوندار بنا گردیده‌اند و از تالارها عموما بعنوان اصطبل استفاده شده است….بنای کاروانسرای چهار ایوانی با حیاط باز مرکزی سابقه طولانی در معماری ایران داشته و نمونه این نقشه را می‌توان در کاخ اشکانی آشور ملاحظه کرد . در ادوار اسلامی از پلان چهار ایوانی برای بنیاد بناهای مذهبی و غیر مذهبی مانند مدارس – مقابر مساجد و کاروانسراها استفاده گردید و تقریبا این پلان نقشه ثابتی برای احداث اینگونه بناها شد ، به خصوص از دوره سلجوقی به بعد کاروانسراهای زیادی با پلان چهار ایوانی احداث گردید که آثار آن در تمامی ایران پراکنده است. گرچه گروه کاروانسراهای چهار ایوانی که بشكل مربع یا مستطیل بنا گردیده از نظر پلان با هم شباهت دارند ولی در جزئیات مانند شکل داخل و خارج ، دروازه ورودی ، برجها و ترتیب قرار گرفتن اصطبل‌ها هر یک دارای ویژگیهایی متفاوت هستند.


1891

جان تامسون (John Thomson)

دسترسی

1891

جان تامسون (John Thomson)

دسترسی

1891

جان تامسون (John Thomson)

دسترسی

1880-1930

آنتوان سوروگین (Antoin Sevruguin)

دسترسی