تیموریان

تیمور گورکان طی یورش‌های خود به ایران بسیاری از مردم را به قتل رسانید و شهرهای بسیاری را به خاک و خون و آتش کشید و این بیدادگری‌ها بر صفحات تاریخ ایران ثبت شد وی در شعبان سال 807 در شهر اترار در کنار سیحون درحالی که خود را برای لشکرکشی به چین آماده می‌کرد درگذشت و جانشینان او در تاریخ ایران فصلی دیگر گشودند که با زندگی آن مرد سفاک بسیار داشت. اگر سپاه تیموری پی آثار صنعتی و علمی را ویران ساخت. جانشینان او آثاری در صنایع به وجود آوردند که بدون آنها جهان صنعت از آن آثار می‌ماند. در دوره جانشینان تیمور هنرهای زیبا به اوج ترقی رسید، این افراد که در مهد ایران متمدن نشو و نما یافته و تربیت شده بودند همه از عاشقان هنر بودند و خود نیز از هنرمندان بزرگ محسوب می‌شدند و در دستگاه آنها حسن معاشرت و لطف گفتار و کردار در مجامع و محافل به حد اعلی رسید. شاهرخ فرزند تیمور مردی بخشنده و علم دوست و ادب پژوه و هنر پرور بوده و بسیاری از خرابی‌ها که به دست پدرش روی داده بود به وسیله او مرمت یاقت. در سال 813 هجری به محاذات قلعه اختیارالدین در هرات مدرسه و خانقاهی بنا کرد و باغ سفید را بین شمال و مشرق هرات طرح انداخت. شاهرخ هم شعر می‌گفت و هم خوش می‌نوشت و هرات در عصر او علاوه بر کتابخانه بزرگی که به امر او در آنجا تأسیس یافته بود و مرکز اجتماع علما و ادبا و شعرا و خطاطان و نقاشان بود و مخصوصاً در عصر او یک عده از بهترین کتب تاریخی زبان فارسی به تشویق و امر او تألیف یافته و این کار در عهد فرزندان او نیز ادامه پیدا کرده و تا اوایل عصر صفوی کشیده شده است. از زنان شاهرخ یکی که گوهرشاد خاتون نام داشت نیز به انشاد آثار خیر معروف است و او در هرات و مشهد و طوس ابنیه چندی ساخت که مشهورترین آنها مسجد گوهرشاد در مشهد است.
نسخه‌ای از گلستان سعدی که در مجموعه چستر بیتی در لندن است توسط جعفر بایسنقری در تاریخ 830 هجری استنساخ شده و علامت کتابخانه بایسنقر میرزا را دارد. در موزه گلستان تهران نسخه‌ای از شاهنامه بایسنقری به خط جعفر تبریزی موجود است که در سال 823 هجری نوشته شده و از شاهکارهای نقاشی ایران در دوره جانشینان تیمور محسوب می‌شود و تا سال 1931 میلادی گه نمایشگاهی از صنایع ایران در لندن ترتیب داده شد کسی از وجود این نسخه اطلاع نداشته است. متن این کتاب به خطی زیبا نوشته شده و تزئینات آن طرح‌هایی است که در میان دو خط مطلا ترسیم گردیده. مقدمه آن سه صفحه تزئین خالص دارد و در پایان آن دو خاتمه خیلی مفصل نقاشی شده است. در این نمایشگاه نسخه‌ای از کتاب کلیله و دمنه برای اولین بار به معرض نمایش گذاشته شد که از حیث زیبایی تصاویر و مینیاتور بی‌نظیر است. در این دوره بهترین کارهای صحافی و تجلید کتاب صورت عمل به خود گرفت و صحافی‌های مدرسه هرات و تجلید و چرم کاری به حد کمال رسید.مطالب مرتبط