حریم

هر اثری، با توجه به زمان و مکان ساخت، از دسترسی‌ها و مفصل‌هایی حیاتی برخوردار بوده و ضمن استقرار و در بافت طبیعی، شهری و روستایی با محیط و بستر طبیعی خود انس و الفت یافته و به گونه‌ای ارتباط برقرار کرده است. این همزیستی تاریخی – طبیعی با الحاقات حاشیه‌ای بناها نیز هماهنگی کامل داشته، همسو با جریان تاریخ و فرهنگ و اعتقادات بوده و فن مورد استفاده در آن نیز با جغرافیای طبیعی مکان همخوانی داشته است. امروزه تغییر شیوۀ زندگی، کاربرد مصالح و پیدایش روش‌های گوناگون طراحی و اجرا ( ضمن خدشه‌دار کردن وحدت جغرافیایی) نوعی انقطاع در تسلسل تاریخی بافت‌های شهری و روستایی پدید آورده است. طبعاً این تغییر و مداخلات شتابزده‌اند و سرعتشان مهار نمی‌شود و در نتیجه شریان حیات طبیعی و عادی بافت‌های شهری و روستایی و طبیعت را مورد تهاجم قرار داده و ماحصل تجارب چندین قرن حیات هنری، فرهنگی، اقتصادی اقوام و ملل را خدشه‌دار کرده است. بی‌تردید تغییر و تحول جزو ذات همۀ امور است، ولی هدایت و کنترل تغییر ضرورت اجتناب ناپذیر زمان حال است. این ارتباط و هدایت همانند هدایت جریان برق با فشار قوی است که به مبدل نیاز دارد تا بتواند جریان قوی را تضعیف و در حد قابل تحمل و استفاده وارد مدار زندگی روزمره کند.