خرابات

در میان طبقه پست مردم اوراقی (کارت) وجود دارد که ایرانیان گنجفه می‌نامند. این ورقه چوبین و بسیار خوب طراحی و نقاشی شده است، گنجفه را با تأنی بسیار بدون ابتکار خاصی بازی می‌کنند. ایرانیان فره فره بازی، طاس بازی (تخته نرد)، تیله بازی (پینک – پونگ)، گو و گلوله بازی (با تیله یا گردو) نیز دارند؛ ولی فقط یک درصد مردم به قمار می‌پردازند و آن هم فقط از افراد طبقه پست در کافه (قهوه خانه) برای شما تخته نرد می‌دهند که بازی بفرمایید و به بازی صدف که در میان ترکان (عثمانی) سخت متداول است، بپردازید؛ این بازی‌ها را ارامنه از اروپا به ایران آورده‌اند. بازی تخم مرغ که هنگام حلول سال نو معمول است نیز از همین مقوله می‌باشد. ایرانیان انواع و اقسام تخم مرغ‌های رنگین گوناگون تهیه می‌کنند و بعضی از اینها منقش و مذهب می‌باشد و یکی دو پیستول (سکه زرین قدیمی) ارزش دارد؛ و برخی دارای پوسته سخت‌تر از تخم مرغ‌های معمولی است که به یک طریق پنهانی مخصوصی آن را چنان سفت و سخت می‌سازند.