زندیه


خشونت سیاسی
ناصر فکوهی

دسترسی

Block Title

افشاریه

بیشتر

یکی از طایفه‌های حاکم، زندیان بودند که سر سلسله آن‌ها کریم خان از سال ۱۷۵۰ تا ۱۷۷۹ میلادی به عنوان «وکیل» یا نایب السلطنه شاه اسماعیل سوم حکومت کرد(۳۹). دوران زندیان که پس از کریم خان یکی دو دهه دیگر نیز ادامه یافت، حداقل این حسن را داشت که قدرت زند توانست تا حدودی، منطقه‌ای گسترده را زیر مرکزیت شیراز در آورد و در این منطقه به نوعی آرامش دست یافته و تنش زدایی کند. آرامش با خشونت زدایی زندیان عمر کوتاهی داشت و قاجاریان، یک طایفه دیگرترکمان، عصر تازه‌ای از خشونت را در تاریخ ایران آغاز کردند.

کمتر


مطالب مرتبط