سربینهبخش اعظم این بنا را حمام بزرگ تشکیل می‌دهد. این حمام مطابق معمول، شامل دو بخش سربینه و گرمخانه است. سربینه فضایی با قاعده هشت ضلعی است که هشت ستون آن را به دو فضای متفاوت تقسیم کرده است. فضای میانی محل تردد و عبور است و با سقف رسمی بندی مرتفع و مزینی پوشیده است؛ فضای پیرامون، که کف آن بالاتر است، محل کندن رخت و استراحت است، فضای میانی حوض هشت‌گوش در مرکز دارد و تزیینات معلقی در سقف. در میانه شمسه رسمی بندی سقف و بر بالای حوض، نورگیر بزرگی قرار دارد که نقوش کاشی بر گرداگرد آن بر زیبایی‌اش افزوده است. در بعضی فصول، با برداشتن گل‌جام‌های این نورگیر، دما و رطوبت هوای سربینه را تنظیم می‌کرده‌اند. فضاهای پیرامون سربینه سقف‌هایی کوتاه دارند. در این فضاها، غرفه‌هایی هست که مهم‌ترین آن‌ها دو غرفه روبه‌روی هم، با قاعده نیم هشت، در محور سربینه است. از غرفه‌ها و تاقچه‌های متعدد فضاهای پیرامون سربینه گوشه‌ها و فضاهای خصوصی‌تر پدید آمده است.