سنگ نبشتهاحتمالاً تبدیل سیاست تحمل مذهبی به آزار و اذیت به دست کرتیر یکی از نامدارترین شخصیت‌های تاریخ ساسانی انجام گرفت. کرتیر کار خود را در دوران سلطنت اردشیر آغاز کرد و در سراسر دوران پادشاهی شاپور به ترویج دین نام زردشتی در برابر بدعت مانی ادامه داد. در زمان سلطنت بهرام فرصت به دست وی افتاده و مانی پیامبر را به سرعت به زندان انداخته کشتند. کرتیر در سنگ‌ نبشته‌های خود که در کنار نقش برجسته‌های پادشاهان نقر شده با غرور از نحوه آزار یهودیان،مسیحیان،مانویان،مندایی‌ها،بودایی‌ها،برهمایی‌ها یاد کرده است.این برای اولین بار بوده که آیین زردشت به صورت مذهبی تعصب‌آمیز و آزاردهنده درآمد. کرتیر در کیش زردشت یک‌دستی سخت‌گیرانه‌ای ایجاد کرد و به تقویت نظریات راجع به نیکی وبدی،بهشت ودوزخ،پاداش و پادافره پرداخت. احتمالاً قدرت چشم‌گیر کرتیر ناشی ازتوانایی سیاسی او بوده است.و شاید در نتیجه دسیسه‌های او که پسر بهرام اول به نام بهرام دوم جانشین وی شد نه برادرش نرسی که حتی اگر بر خود بهرام اول مقدم نبود از نظر رسمی پس از وی سلطنت حق او بود.بهرام اول و بهرام دوم پاداش بزرگی به کرتیر دادند و بالا رفتن تماشایی وی از سکوی قدرت از روی عناوینی معلوم می‌گردد که پادشاهانی که در خدمتشان بود به وی بخشیده‌اند.از نظر شاپور او استاد مدرسه روحانیون بود، در حالی که در زمان بهرام اول لقب استاد مغان اهورا مزدا را گرفت و در زمان سلطنت بهرام دوم نه تنها لقب ناجی روح بهرام یافت،بلکه (( درجه و مقام بزرگزادگی)) نیز به وی اعطا گردید. او توانست کاری را که در نظام طبقاتی ساسانی تقریباً غیر ممکن بود انجام داده از طبقه روحانیون به طبقه نجبا انتقال یابد.نفوذ قابل توجه کرتیر بر بهرام دوم نه تنها از روی دریافت بالاترین افتخارات از پادشاه،بلکه بدان سبب که درتمام نقش برجسته‌های وی،جز یکی حضور دارد معلوم می‌شود.

سنگ نبشته های ایران

مطالب مرتبط