شهر یئری

گزیده کتابتالارسازی تشریفاتی در بناهای اشرافی اورارتوئی نیز در قرن‌های هشتم و نهم قبل از میلاد مشاهده می‌شود.
با وجود شناسائی بناهایی شبیه به کاخ در روستای “روزائی اورتور” واقع در بسطام (۷) و سایر کاخ‌های اوراتوئیدر ایران و یا خانه‌ای که به نام خانه فرماندهان در قلعه بسطام نام‌گذاری شده است، مسئله تالارسازی در یک کاخ اوراتوئی که در “كف قلعه سی ” نزدیک آدیل سهواز (۸) ترکیه از زیر خاک بیرون آورده شده بیش‌تر آشکار است.
در این بنا حیاط‌ها و راهروهای طولانی و پهن با معابر ارتباطی ستون‌دار به تنها تالار بزرگ بنا که به اطاق‌های کوچک اطراف خود راه دارد مربوط می‌شوند.
تالارسازی اورارتوئی اعم از این‌که در خانه‌های اشرافی ایجاد می‌شوند یا در بناهای تجارتی در سال‌های بعد به‌عنوان اولین پلکان معماری مادها در بناهای آن‌ها به‌کار رفت و تالار سازی مادها نیز به‌زودی سرمشقی برای معماری هخامنشی شد که نمونه مهم آن را در کاخ آپادانا می‌بینیم.
پایان‌نامه‌های وابسته:


در اوایل قرن نهم قبل از میلاد بدنبال خلاء سیاسی ناشی از فروپاشی قدرت‌هیتی، اقوام آناتولی برای ایجاد یک مرکزیت نظامی و سیاسی، بمنظورمقابله با آشوریان که برای بدست آوردن چوب و فلزات به این منطقه حمله‌می‌کردند، با یکدیگر متحد شده و دولت اورارتو را تشکیل دادند. در اواخرقرن نهم قبل از میلاد قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اورارتو افزایش‌یافت و قسمتی از سرزمین ماننا در حوزه دریاچه ارومیه به متصرفات‌اورارتو پیوست . تحقیقات تاریخی نشان می‌دهند که نفوذ اورارتوها درشمالغرب ایران دلایل ژئواستراتژیک داشته و برای مقابله با گسترش‌اقتدار آشوریان صورت می‌گرفته است . به بیان دیگر شمالغرب ایران بدلیل‌دارا بودن موقعیت ژئواستراتژیک . بعنوان مکمل امنیتی برای آشوریان واورارتوها حائز اهمیت بوده و بهمین دلیل پیوسته بخشی از استراتژی نظامی‌این دولتها را تشکیل میداده است . یافته‌های باستان‌شناسی و داده‌های‌تاریخی در زمینه‌های مختلف نشان می‌دهند که سرزمین اورارتو از نظر قومی،فرهنگی و معتقدات دینی سرزمینی مرکب بوده و روابط قومی و فرهنگی میان‌این ناحیه با ساکنین سرزمینهای مجاور از زمانهای بسیار قدیم برقرار بوده‌است . نکته مهم در فرهنگ و تمدن اورارتویی حضور خدایی ایرانی در دین‌آنهاست ، خالدی بزرگترین خدای اورارتورها، خدایی ایرانی است که پس‌از تصرف شهر ایرانی موسیسیر از ایرانیان اقتباس شده است . نام باگبارتو همسر خالدی نیز کلمه‌ای ایرانی است که معنی همسر خدا میدهد. در دین‌اورارتویی خدا مجسمه و تصویر نداشت ، بلکه آنرا با نماد یا علامتی نشان‌می‌دادند. ترجیح دادن یک علامت به جای تصویر و تندیس خدا یکی از آثارفرهنگی ˆ دینی کاسیان است . ایده بی‌تصویر بودن خدا به ادیان اولیه هند وایرانی (گاتها و ریگ ودا) می‌رسد. در جریان امور اداری و سلطنتی نیزمی‌توان اثر نفوذ رسوم و اندیشه سیاسی اورارتویی را در مراکز قدرت نظامیˆ سیاسی که بعدها در ایران بوجود آمد نشان داد. توجیه نظری اندیشه شاهی‌براساس جهان بینی دینی همراه شیوه سخن گفتن شاهان در کتیبه‌ها و کاربردتکراری عنوان شاهنشاه در عصر هخامنشی، تحت تاثیر نفوذ عقاید سیاسی‌اورارتوها شکل گرفته و از طریق مادها به هخامنشیان رسیده است . کتیبه‌های‌بر جای مانده از دولت اورارتو در شمالغرب ایران اسناد بسیار با ارزشی‌در مطالعه تحول اندیشه سیاسی و حتی تاریخ سیاسی منطقه عرضه می‌کنند. سهم‌اصلی در توسعه شهرسازی حصاردار ایران نیز به عهده معماران اورارتویی‌است . در قرنهای 9 و 8 ق. م. شهرهای اورارتویی با طرحهای فشرده وخانه‌های نزدیک بهم و بدون تابعیت از عوارض سطح الارضی با دیوارهای‌بسیار محکم و بامهای مرتفع ایجاد شدند. قسمتی از بقایای بجا مانده‌تاسیسات این دولت که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. اشارت به یک شبکه‌ارتباطی مطمئن و یک دستگاه اداری پسندیده دارند که غالبا” در حاشیه‌دشتهای مزروعی قرار گرفته‌اند. در گونه‌شناسی این استقرارها دو گونه عمده‌وجود دارد که عبارتند از : محوطه‌های استقراری بسته و باز. این پدیده‌بیش از هر چیز ناشی از دو خصلت معیشتی حاکم بر شمالغرب ایران، یعنی‌معیشت یکجانشینی است که در مقابل معیشت کوچ نشینی قرار دارد. عامل‌ناهمواری یا عوارض منتج از آن نیز، با توجه به شرایط جغرافیای طبیعی‌حاکم بر محیط در شکل‌گیری فضایی و کالبدی محوطه‌های استقراری اورارتوها،نقش موثری داشته است .

پیدایش معماری صخره ای در هزاره اول پیش از میلاد به وقوع پیوسته است که آنرا در تمدن مادها،اورارتوها و مانناها از سده هشتم پیش از میلاد می توان جست.اطلاعات و بررسیهای باستان شناسی در مناطق غربی ایران حاکی از این است که پیش از آمدن قوم ماد اقوامی در همسایگی ایشان می زیسته اند که یکی از آنها به نام تمدن اورارتودر بخش غربی و نواحی شرقی آسیای صغیر از ابتدای قرن نهم پیش از میلادساکن بوده اند.گوردخمه های ماد را میتوان تقلیدی از گوردخمه های اورارتو دانست که بررسی آن با اهداف زیر صورت گرفته است : مطالعه عمیقتر اعتقادات و آیین های دینی مردم باستان در ایجاد معماری دخمه ای وآشکار شدن دلایل آنچه موجب ایجاد تفاوتهایی در معماری دخمه ای دو تمدن شده است و اینکه تداعی معماری هزاره اول پیش از میلاد و روشن کردن وضعیت منطقه ای از فلات ایران که در آستانه تشکیل دولتهای عظیمی چون ماد و هخامنشی بوده است. با مطالعات کتابخانه ای و بررسی پژوهشهای باستان شناسی و تاریخی انجام شده این نتیجه حاصل گردید که گوردخمه های هر دو تمدن جهت تدفین پادشاهان و افراد روحانی در دل کوه وصخره ها ایجاد گردیده است و همچنین نقش مذهب و اعتقادات و باورهای دینی وآیینی نیز در ایجاد این نوع معماری از اهمیت خاصی برخوردار بوده است همچنین نقش دفاعی و استحکامی این مقابر را نباید از نظر پنهان داشت .وجه افتراق گوردخمه های این دو تمدن در این است که در نمای ظاهری دخمه های اورارتو اثری از نقش برجسته و کتیبه دیده نمی شود در حالیکه در نمای خارجی دخمه های مادی کتیبه و نقش برجسته به چشم می خورد،از طرفی عدم استفاده از پلکان در نمای خارجی دخمه های مادی دسترسی به آن را از بین برده است . اما استفاده از پله در نمای خارجی دخمه های اورارتو مرسوم بوده است. تاریخ

حکومت اورارتو در نیمه هزاره اول پیش از میلاد مهم ترین قدرت سیاسی شرق آناتولی می باشد. یکی از مهم ترین مواد فرهنگی بدست آمده از تمدن اورارتو، مهر می باشد. هنر مهرسازی، علاوه بر اینکه جزو اولین هنرهایی است که به هنر تصویری فرهنگ ها در دوره های تاریخی مختلف اشاره دارد، ضمناً تنوع تولید آن در جنس و فرم و نقش می تواند درمطالع? موضوعات مختلف با ستان شناختی مورد تأمل قرار گیرد. تصاویر مهرهای بدست آمده، اطلاعاتی مستتر و خام هستند که نیاز به استخراج و تفسیر دارند، به ویژه سرزمین اورارتو که سکونتگاه اقوامی است که از تنوع اعتقادی زیادی برخوردار بوده است. بر اساس استفاده گسترد? مهر، درهزار? اول پیش از میلاد در حکومت اورارتو، مهرهای این فرهنگ را در ارتباط با نمونه های بین النهرینی و هیتیت جدید فرض کرده و نقش مایه های مذهبی و آئینی به عنوان موضوعات اصلی مهرهای اورارتویی پیشنهاد می شود. در این پایان نامه علاوه بر معرفی مهرهای اورارتویی، تعاملات فرهنگی با مناطق همجوار از منظر مهر ارزیابی شده و جنبه های هنری و باستانشناختی نیز مد نظر قرار گرفته اشت. لذا برای حصول به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد به مطالعه نقش مایه ها و مضامین آنها در ارتباط با دیگر آثار بدست آمده از فرهنگ اورارتو و نمونه های مهری فرهنگ های هم عصرش، استفاده شده است. آنچه به عنوان پیش فرض می توان بیان کرد اینست که مأخذ اصلی هنر مهر اورارتویی، فرهنگ های با پیشینه اقتدار سیاسی و هنری غالب منطقه ای، بالاخص آشوربوده است. ضمناً اقتدار سیاسی روسای دوم در میان? قرن هفتم میلادی پیش از میلاد که تحول نظام اداری- اقتصادی را به همراه دارد می تواند به عنوان نقط? عطف هنر مهر سازی در نظر گرفته شود.

در این پایان نامه به بررسی و معرفی تصویر نگاره هایی که بر روی کمربندهای مفرغی اورارتو که از قرن6-9 قبل از میلاد در شرق آناتولی، قفقاز جنوبی و شمال غربی ایران یک امپراطوری مقتدر را تشکیل داده بودند، پرداخته شده است. در ابتدا تکنیک ساخت و تکنیک تزیین این کمربند های مفرغی مورد بررسی قرار گرفته است و سپس به گروه بندی کمربند ها بر اساس صحنه هایی که برروی آنها ایجاد شده اند، پرداخته شده است. انواع صحنه ها، فیگورها و موتیف های شناسایی شده و بکار رفته بر روی این کمربندها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. میزان تاثیر و تاثر نقشمایه ها از فرهنگ های همجوار و کشور های همسایه نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این مسئله که تحقیق های انجام گرفته در زمینه هنر اورارتو بسیار اندک می باشد، هدف از این پژوهش شناسایی و معرفی هنر اورارتو و به طور اخص کمربند های مفرغی این تمدن می باشد. فصل های پایان نامه شامل: فصل اول: کلیات فصل دوم: تکنیک ساخت و تکنیک تزیین فصل سوم: گونه شناسی(تیپولوژی ) از لحاظ صحنه ها فصل چهارم: صحنه های به کار رفته بر روی کمربند های مفرغی اورارتو فصل پنجم: فیگورهای به کار رفته بر روی کمربند های مفرغی اورارتو فصل ششم: موتیف های به کار رفته بر روی کمربند های مفرغی اورارتو فصل هفتم: تاثیر و تاثر واژگان کلیدی: اورارتو، کمربند، تصویر نگاری

زمان بررسی متون آشوری و در کتیبه شلمنصر اول (1245-1274ق.م) با کلمه اورارتو روبرو می شوند. شاه آشوری این کلمه را به عنوان نام سرزمینی معرفی می کند که دارای هشت قبیله بوده است. در زمان جانشین وی توکلتی نینورتا، (1208-1244ق.م) او نیز شرق آناتولی را نائیری معرفی می کند و ساکنان آن را در قالب شصت پادشاهی ارائه می کند. اطلاعات ما در زمینه ساکنان منطقه وابسته به لشگرکشی آشور بوده است. به هر حال این اطلاعات تا زمان آرامو را دربرگرفته اند. این اطلاعات تنها در قالب اطلاعات جغرافیایی هستند.این درحالی است که پادشاهان اورارتویی سرزمین خود را در کتیبه های خود بیاینیلی ـ اقوام کوهستان نامیده اند. سلسله پادشاهی در زمان ساردوری اول (830-840ق.م) بنیان نهادی می شود و در ادامه جانشینان وی: ایشپوینی (830-840ق.م)، منوآ (786-810ق.م)، آرگیشتی اول (764-786ق.م)، ساردوری دوم (735-764ق.م)، روسای اول (714-735ق.م)، آرگیشتی دوم (685-713ق.م) و روسای دوم (645-685ق.م) بودند. در اواخر دوره اورارتو، که بعد از زمان روسای دوم را در بر می گیرد اطلاعات تاریخی درستی در مورد آن وجود ندارد. با توجه به شرایط تاریخی دوره اورارتویی می توان این طور بیان کرد که تاریخ اورارتو شامل: 1ـ دوره شاهک نشین ها 2ـ دوره پادشاهی


دست یابی به فن آوری فلزگری، در ابتدا تولید آلیاژ مفرغ و پس از آن دستیابی به فن آوری ذوب و تولید آهن، موجب به وجود آمدن تغییرات و تحولات بسیاری در میان جوامع پیش از تاریخ شده است. از این رو، این فن آوری ها در مباحث باستان شناسی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. از یک سو استفاده از این فلزات در ساخت ابزار و ادوات، کارآیی و دوام آن ها را افزایش می داده و از سوی دیگر در افزایش مهارت های مردمان آن عصر و به موجب آن پیدایش نیرو ی کار متخصص در این جوامع بی تأثیر نبوده، که پیشرفت های بسیاری را در زمینه تولید روزافزون جوامع نیز موجب شده است. بنابراین از فلزات می توان به عنوان یک عامل و ابزار در پشتیبانی اقتصادی یاد کرد. فن آوری فلزکاری، که در ایران ، از اواسط هزاره دوم پ.م. به بعد گام مهمی در روند تحول و پیشرفت خود برداشت، و تحولات جدیدی را در ساختار فرهنگ مادی و معنوی منطقه ایجاد کرد، تحت عنوان “عصر آهن ” نامیده شد که یکی از وجوه بارز تحولات فن آورانه آن، ظهور فلز “نویافته” آهن بود. باید توجه داشت که تولید آهن، بر خلاف فلزات دیگر، با در نظر گرفتن مسائل و مشکلات فنی ذوب و عمل آوری، پیچیدگی های خاصی دارد که مهم ترین آن سازمان دهی تولید است. از این رو اصولاً تولید انبوه آهن بدون پشتیبانی یک قدرت حداقل نیمه متمرکز امکان پذیر نبوده است (طلایی، 1387: 103). استفاده از ابزار های مستحکم آهنی به جای نمونه های مفرغی بدون تردید نقش موثری در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته است. از این رو در اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پ.م. از آهن به عنوان یک فلز” استراتژیک ” در منطقه می توان یاد کرد و در همین دوران است که بر اساس داده های مادی و آثار مکتوب می توان به رقابت دولت های قدرتمند منطقه، مانند آشور و رقیب آن ها اورارتو ، برای دستیابی هر چه بیشتر به این فلز اشاره کرد. ایران نیز به عنوان یکی از مناطق دارای منابع آهن، بی شک بی تأثیر از این روابط جدید در منطقه نبوده است. افزایش حملات آشور به مناطق غربی ایران (بنا به مدارک مکتوب آشوری) از اوایل هزاره اول پ.م. به بعد، افزایش بی سابقه تولیدات آهنی در فلات ایران، به خصوص در نیمه غربی آن (مانند حسنلو) که در بین آن ها ابزار های جنگ و سلاح ها میزان قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند، تغییر در فرآیند های معماری به صورت وجود دیوارهای دفاعی، استحکامات نظامی که دچار آتش سوزی شده اند، همچنین وجود طبقه نظامیان در میان جوامع آن دوران، که به خوبی از شیوه های تدفینی آن ها قابل درک است، همگی مدارک مستقیم و غیر مستقیمی دال بر پیدایش رابطه تاریخی- منطقه ای جدیدی است که در پی افزایش استفاده از آهن در اوایل هزاره اول پ.م. به صورت برخورد و کشمکش برای دستیابی به منابع، توسط قدرت های برتر ، در منطقه رُخ داده است. از این رو پرداختن به ابزار های در ارتباط با جنگ، به عنوان یکی از داده های منسجم باستان شناختی که از لحاظ کمی و کیفی قابل بررسی و مطالعه هستند، از یک سو می تواند راه گشای خوبی در زمینه های نحوه فلزگری و حتی گاه نگاری باشد و از سوی دیگر با توجه به نوآوری و سرعت تغییر و پیشرفت های سریع فن آورانه در زمنیه ساخت آن ها، که منجربه ساخت سلاح های کارآتر و موثرتری در میدان جنگ شده اند، به جایگاه و اهمیت جنگ در آن زمان پی برد. هدف مطالعه حاضر بر روی سلاح های فلزی، که بر اساس مطالعات گونه شناختی، و تا حدی ویژگی های فنی و سبک آن ها صورت گرفته، نشان دادن سیر پیشرفتهای فن آورانه و تغییرات کمی آن ها در بازه زمانی 550- 1500 پ.م. در ایران، مقایسه سبک شناختی نمونه های به دست آمده از حفاری های (علمی و غیر علمی) انجام شده در مناطق مختلف ایران و همچنین نمونه های مشابه به دست آمده از مناطق پیرامونی است، تا با تبیین دلایل تغییرات صورت گرفته در زمینه های ذکر شده و بررسی رابطه میان مراکز تولید این سلاح ها و قدرت های حکومتی وابسته به تولید آن ها و همچنین جایگاه آن ها در مراکز مربوطه و بر پایه آن و استناد به مدارک باستان شناختی دیگر، به تبیین اوضاع سیاسی- اجتماعی این دوران در فلات ایران بپردازد. به این منظور بحث خود را در بخش نخست ابتدا با بیان مسأله آغاز و در ادامه (بخش دوم) به معرفی مراکز واقع در مناطق چهارگانه عصر آهن ایران که این سلاح ها از آن جا به دست آمده، با ذکر موقعیت های جغرافیایی و ونهشت هایی که آثار موبوط به عصر آهن را به دست داده اند، پرداخته شده است. پس از آن سلاح ها، که در این پژوهش تنها به ابزار تهاجمی مورد استفاده در جنگ ها خنجر، شمشیر، شمشیرهای کوتاه یا قمه ، سرنیزه و زوبین، سرپیکان، سرتبر و سرگرز پرداخته شده است. طبقه بندی این اشیا در بخش های جداگانه بر اساس شکل ظاهری طبقه بندی و نمونه های مختلف به دست آمده از آن ها در موزه های ایران باستان، رضاعباسی، موزه خرم آباد لرستان، موزه اَشمولین ، موزه لور پاریس ، موزه سلطنتی اونتاریو ، موزه نیکلسون ، موزه کیمبریج و . . .، مجموعه های خصوصی و تصاویر مربوط به گزار ش حفاری ها و یا مطالب (اعم از کتاب یا مقاله) انتشار یافته در ارتباط با آن ها، پرداخته شده و در پایان هر بخش به جمع بندی مطالب آمده پرداخته شده است. در فصل نهایی پس از بررسی سیر تحول سلاح ها به بررسی رابطه بین افزایش و پراکندگی ابزار جنگ در مناطق مختلف ایران و تاثیر شرایط اجتماعی- سیاسی آن دوران بر آن ها پرداخته شده است

مقاله‌های وابسته:عصر مفرغ متاخر و آهن I از نظر فرهنگی نشانگر تحولاتی بسیار مهم در ساختار فرهنگ مادی و معنوی مردمان ساکن فلات ایران است. شناخت و استفاده از آهن در این دوره به مثابه کشف عظیمی بود که در تمام زوایای زندگی بشر آن روز سایه افکند. زمینه­های ایجاد امپراطوری­های گسترده در پی این دوره بر پایه­های جامعه­ای استوار گشت که با سپری­کردن عصر آهن، پتانسیل جهانی شدن یافته بود؛ لذا می­توان این برهه را دوره آغاز تاریخی ایران نامید.      یکی از شاخص­ترین و مهم­ترین محوطه­های نشانگر این تحولات در شمال­غرب ایران، محوطه باستانی شهریری در مشکین شهر استان اردبیل است که در طی بررسی­های چالز برنی شناسایی شده و طی سه فصل کاوش باستان­شناختی طی سال­های 1382،83،84 به سرپرستی نگارنده (علیرضا هژبری نوبری) با هدف شناسایی فرهنگ­های عصر آهن حوزه شرقی شمال­غرب ایران مورد مطالعه قرار گرفت. در این محوطه می­توان شاخصه­های فرهنگی عصر آهن حوضه شرقی شمال­غرب را در بستر فرهنگی پیوسته­ای مطالعه نمود. وجود قلعه­ی استحکاماتی با بهره گیری از موانع طبیعی دفاعی، گورستان­ پراکنده در اطراف محوطه و فضای آیینی همراه با سنگ افراشت­های انسان ریخت از مهمترین قسمت­های شناخته شده­ی حاصل از کاوش­های باستان شناختی محوطه شهریری می­باشد. نتایج مطالعات انجام یافته در قلعه شهریری نشان می­دهد که شکل­گیری محوطه از اواخر دوره مفرغ میانی و مفرغ متاخر بوده و نمود باستان شناسی این دوره معبد اولیه و استقرار­های کوچ­ نشینی است. توسعه محوطه در دوره آهن بوده و نمود باستان شناسی آن قلعه استحکاماتی، معبد شهریری و گورستان وسیع می­باشد.

تاکنون گزارش مستقل و جامعی درباره معرفی و بررسی ویژگی های محوطه باستانی خرمن یئری شهرستان نیر در استان اردبیل به دست داده نشده است. در این پژوهش نتایج بررسی سطحی در محوطه خرمن یئری نیر که در بهار سال 1393 توسط نگارنده صورت گرفته است، ارائه می شود. تپه باستانی خرمن یئری در روستای بوران شهرستان نیر قرار دارد. تا به حال گمانه زنی، بررسی باستانشناختی، کاوش و… در این محوطه صورت نگرفته و در منابع مکتوب تاریخی نیز چندان ردی از آن نمی توان گرفت. با این حال فقط از طریق بررسی باستان شناختی و توصیف معماری می توان به روشن کردن زوایای تاریک گذشته آن امید داشت. بخش عمده گزارش حاضر با تمرکز بر روی ویژگی های خاص این محوطه، موقعیت قرارگیری، فرم های سفالی و مشخصات آن ها تدوین شده است. هدف از این تحقیق، معرفی و بررسی تپه باستانی خرمن یئری است و در آن سعی شده با استفاده از روش بررسی سطحی، مستندنگاری داده های سفالی و بررسی ویژگی های معماری به سوالات از قبیل زمان استقرار و استفاده از این مکان و در نهایت چیستی کاربری پاسخ داده شود.

اورارتو نام تمدنی است که در غرب آذربایجان امروزکه حدود 1000 سال ق.م. قدرت گرفت. این تمدن همزمان با آشوری‌ها در شمال عراق و تمدن عیلام نو در غرب ایران بود. بیشتر اطلاعات از تمدن اورارتو، از نوشته ‌های آشوری است. سلطنت اورارتو در قرن 8 ق.م. از بین رفت و باقیمانده آن، به زیر قدرت مادها در آمد. آنان قومی مبتکر، خلاق و آبادکننده بودند. اورارتوها در سرزمینی که در زمان قدرت آنها از ساحل باختری دریای خزر تا سوریه کنونی گسترده بود؛ شهرها، کاخ ها، دژها و معابد متعدد ساختند، تاکستان ها و باغ های میوه به وجود آوردند.آنها برای تأمین آب مورد نیاز، نهرها وکانال های بسیاری حفر کردند و در فلزکاری نیز سرآمد اقوام آن ادوار بودند. به نظر می رسد به دلیل همجواری مادها و پارس ها به مدت دویست سال با اورارتو و در ادامه به دست گرفتن قدرت توسط پارس ها، آنها بسیاری از روش ها و شیوه های ساخت بناها را از اورارتوئیان الگوبرداری کردند و در ایجاد بناهای پرشکوه خود همچون آپادانای شوش و تخت جمشید از آن بهره جستند. این مقاله سعی دارد ابتدا نگاهی به تاریخ و معماری اورآرتوئیان داشته باشد و سپس با بررسی کاخ آپادانای داریوش در شوش، بر مبنای روشی تحلیلی-تطبیقی، میزان تاثیرگذاری تمدن اورارتو در معماری دوره هخامنشیان مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد اگرچه هخامنشیان از تمامی تمدن های پیشین خود در ساخت بناهای باشکوه بهره جستند، اما در این میان نقش اورآرتو پررنگ تر است. نقشی که کمتر از آن یاد می شود.

دانسته های ما از شیوه های آبیاری دنیای باستان بسیار اندک است و در ارتباط با نظام آبیاری بسیار توسعه یافته اورارتو ( نیمه نخست هزاره ‏‎i‎‏ ق . م ) نیز ، اطلاعات موجود براساس بررسیهای باستانشناختی سالیان اخیر است . مطالعاتی که روی شبکه های آبیاری اورارتویی از قبیل سدها ، دریاچه های مصنوعی ، آب انبار و کانالها انجام شده نشان می دهد که این تاسیسات در منطقه کوهستانی و پر برف شرق آناتولی با حمایت و توجه ویژه دولت اورارتو احداث شده و نه تنها باعث انسجام و تثبیت نظام حکومتی بوده بلکه سبب به وجود آمدن تمدنی با شکوه بر پایه آبیاری نیز شده است . دولت اورارتو به آبادانی و انجام کارهای عمرانی ، آبیاری در همه نقاط سرزمین خویش توجه داشته است . امروزه با توجه به تقسیم این سرزمین در بین چهار کشور ترکیه ، ایران ، ارمنستان ، آذربایجان ( نخجوان ) انجام مطالعات هماهنگ در این زمینه عملی نیست . بهترین روش برای شناخت دقیقتر نظام آبیاری اورارتو این است که باستانشناسان این کشورها هر کدام به طور جداگانه بر روی شیوه های آبیاری این دوره کار کرده و سپس حاصل این پژوهشها در قالب یک اثر کلی ارائه شود. در مجموع با توجه به پژوهش انجام شده می توان گفت که شیوه های اورارتو تحت تاثیر عوامل متعدد طبیعی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی رشد نموده و با گذشت زمان تکنیک ها و فنون معماری ( قابل استفاده برای گاهنگاری ) احداث تاسیسات آبیاری از پیشرفت قابل توجهی برخوردار شده است و فعالیت آبرسانی برخی از آنها بعد از گذشت هزاران سال نشاندهنده توجه به اصول علمی در احداث آنها بوده است .مطالب مرتبط