آرامگاه عطار


و در خراسان هیچ شهری بزرگ تر از نشابور نیست. و هوای نشابور از دیگر هواهای خراسان بهتر است. و جامه‌های ابریشم و کر باس‌های باریک خیزد. چنان کی در آفاق از آنجا ببرند. و حدودنشابور فراخ است و نواحی بسیار. چون : بوز گان ومالن وسلومک و سنگان و زوزن و کندر و خان روان و أزادوار وخسروگرد و بهمن‌آباد ومزینان و سابزوار و دیواره و مهرجان و اسفراین و خوجان و رزیله. و اگر طوس در شمار نشابور گیریم شهر‌های طوس اینست : رادکان، طابران، بزد غور، نوقان – کی مشهد علی بن موسی الرضا رضوان الله علیهما و گور‌هارون الرشید آنجاست به چهار فرسنگی شهر. و در کوه‌های نشابور و طوس كان پیروزه باشد. و سرای امارت به خراسان در مرو بودی و در بلخ بودی تا روز گار طاهریان کی آنجا مقام ساختند، به سبب مقام ایشان دار الملک شد. و از نشابوره دبیران و ادیبان معروف خاسته‌اند، و علماء مشهور نه چندان کی شرح توان داد.و در کوه‌های نیشابور وطوس كان پیروزه باشد. و سرای امارت به خراسان در مرو بودی و در بلخ بودی تا روز گار طاهریان کی آنجا مقام ساختند، به سبب مقام ایشان دار الملك شد. و از نشابور دبیران و ادیبان معروف خاسته‌اند، و علماء مشهور نه چندان کی شرح توان داد.

مطالب مرتبط