فرهنگ


خواستن، دانستن، توانستن، آرزو، حدس و ابداع
اراده های انسان است که در
اساطیر، ادیان، هنر و دانش پدیدار می‌شود