مصلی
مصلی‌های ایران قطعه زمین‌های وسیع و آماده شده‌ای برای نماز عید در بیرون شهر بوده است. در نمونه مصلای یزد که بیرون شهر قلعه‌ای آل‌مظفر قرار داشته و هنوز هم با دخل و تصرف‌هایی پابرجاست، محوطه وسیع ذونقه شکلی با بدنه‌ای از طاقنماها محصور می‌شود که ضلع بلند زاویه قائمه آن جهت قبله دارد. بنایی به سبک چهارطاقی عهد ساسانی که در دوران اسلامی تجدید بنا و تعمیر شده در وسط این بناست. در شهر یزد ایجاد مصلی و یا “عیدگاه” که نماز “عیدین” در آن برگزار می‌شده سابقه‌ای طولانی دارد. چنانکه تاریخ جعفری در قرن نهم هجری از محله مصلی عتیق نام می‌برد و کتاب یاگارهای یزد براساس این منابع یزد توضیح مفصل و شرحی متقن دربارۀ مصلای مورد بحث این نوشته فراهم آورده است. نقشه این مصلی که در اینجا از مقاله آندره گدار در کتاب آثار ایران برداشته شده، ترکیب معماری آن را تا حدودی روشن می‌کند. یکی از تصاویر مربوط به حیاط بالا و دومی مربوط به حیاط پائین است که برای رسیدن به آب به رسم یزد گود شده و مشجر است. حیاط بالا به علت عملکرد ویژه‌اش یکدست و وسیع بوده است. بدنه دو حیاط به وسیله طاق‌نماها و حجره‌ها محصور می‌شود. علی رغم ثبت این بنا به عنوان یک اثر تاریخی اخیراً در بدنۀ جانبی خیابان قیام تغییرات مطالعه نشده‌ای در بنا داده شده که تاسف انگیز است.