معبد آناهیتا کنگاور


کنگاور
کنکور بوده و کوره قباد بن پیروز بوده و شهری میانه همدان و کرمانشاهان که عرب وقتی آن را قصر اللصوص نام کرده و دزد گاه شده بوده و در زمان پرویز بس آباد و معمور و در آن قصری بوده از قصرهای پرویز با چندین طبقه و بسیار مرتفع و تمام از سنگ و از خوبی و وصل و بست‌های آهن یکپارچه بنظر می آید و گنگ بهشت عمارتی عالی و مشهور بوده اینجا که تمام شد گنگور نام کردند، یعنی مثل گنگی و باغی در آن محل که شهر کرمانشاهان آباد شده بنا کردند و درخت‌های مو زیاد کشتند که در واقع تاکستانی شده بود. چنانکه در معجم البلدان و تاریخ هفت اقلیم مرقوم است ، این باغ تاك از بناهای خسرو پرویز است و نشیمنگاه او بوده به شکل مربع. بعد از اتمام این باغ بار در داد و خدمت آمدند این سلاطین: فقفور چین وخاقان ترك و لك هند و قیصر ملك روم، جلوس کرد در آن عمارت خاصه که هزار درخت تاك یعنی کرم کشته بودند و جشنی خسروانه گرفتند و کرم و بخشایشها به شاهان فرمود، اینجا به نام کرمانشاهان ماند و آنجا کنک دز، باری:
کرم به باغ ارم کرم بود و کرم بخورد                   بهر کسی که بگفتم کرم نگفت کرم
مطالب مرتبط