نشریه های معماری

اندیشه معماری

 صاحب امتیاز
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

 مدیر مسئولدکتر حسن ذوالفقارزاده
 سردبیردکتر غلامحسین معماریان
 کارشناس نشریهخانم فاطمه یوسفی پور

 شاپا چاپی2538-3019
 شاپا الکترونیکی2676-4806

آذرس

باغ نظر

 صاحب امتیاز
پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر

 مدیر مسئولدکتر سید امیر منصوری
 سردبیردکتر احمد پوراحمد

 شاپا چاپی1735-9635
 شاپا الکترونیکی2251-7197

آذرس

پژوهش های معماری اسلامی

شاپای چاپی: ۲۳۸۲-۹۸۰X
شاپای الکترونیکی:
مدیر مسئول: معاونت پژوهش و فناوری
سردبیر: محسن فیضی
صاحب امتیاز: دانشگاه علم و صنعت ایران

آذرس

هنر و تمدن شرق

 صاحب امتیاز
پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر

 مدیر مسئولدکتر سیدامیر منصوری
 سردبیردکتر شهره جوادی

 شاپا چاپی2345-6612
 شاپا الکترونیکی2345-6620

آذرس

شهر ایمن

صاحب امتیاز:
انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
سردبیر :دکتر سید باقر حسینی
مدیر اجرایی :
مهدی بیطرفان
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی سلطانی
ویراستار ادبی:
اسماء اسکندری
شماره شاپا (ISSN) :2676-556x

آذرس

صفه

 صاحب امتیاز
دانشگاه شهید بهشتی


 مدیر مسئول

دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر

 سردبیر

دکتر حمید ندیمی


 شاپا چاپی :1683-870X

شاپا الکترونیکی :2645-5900

آذرس

مطالعات تطبیقی هنر

شاپای چاپی: ۲۳۴۵-۳۸۴۲
شاپای الکترونيکی: ۲۵۳۸-۲۹۶۹
مدير مسئول: عليرضا خواجه​ احمدعطاري
سردبير: مهدي حسيني
صاحب امتياز: دانشگاه هنر اصفهان

آذرس

مرمت و معماری ایران

شاپای چاپی: ۲۳۴۵-۳۸۵۰
شاپای الکترونيکی: ۲۵۳۸-۲۶۲۴
مدير مسئول: دکتر فرهنگ مظفر
سردبير: دکتر احمد صالحي کاخکي
صاحب امتياز: دانشگاه هنر اصفهان

آذرس

مدیریت شهری و روستایی

آذرس

مطالعات معماری ایرن

صاحب امتیاز
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول
دکتر علی عمرانی پور
سردبیر
دکتر غلامحسین معماریان
مدیر داخلی
دکتر بابک عالمی

شاپا چاپی: 0635-2252
شاپا الکترونیکی: 5020-2676

آذرس

معماری شناسی

صاحب امتیازآذرس

معماری و شهرسازی آرمانشهر

صاحب امتیاز
دکتر مصطفی بهزادفر

 مدیر داخلیمهندس سمیه جلیلی صدرآباد

 شاپا چاپی2008-5079
 شاپا الکترونیکی2538-2365

آذرس

منظر

صاحب امتیاز
پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر

 مدیر مسئولسید امیر منصوری
 سردبیرسید امیر منصوری
 اعضای هیات تحریریهاحمدعلی فرزینحشمت‌الله متدینمهدی زندیهناتالی بلانبرنارد لاسوسایو لوژنبولآنتونلا توفانوسایمون بلآن ماری بوخر

 شاپا چاپی2008-7446
 شاپا الکترونیکی2008-2169

آذرس

نامه معماری و شهرسازی

مدیر مسئول : ناصر برک پور
سردبیر : ناصر برک پور
مدیر داخلی : مرجان شرفی
اعضاءِ هیأت تحریریه : پروین پرتوی، حسن تقوایی، داراب دیبا، محمد تقی رضایی حریری، مجتبی رفیعیان، اسفندیار زبردست، علیرضا عینی فر، ریما فیاض، کوروش گلکار، حمید ندیمی، مرجان شرفی، درسا احیا، ابوالفضل توکلی شاندیز، نریمان زرین پناه، پیروز حناچی، ناصر برک پور

آذرس

نامه هنرهای تجسمی و کاربردی

 صاحب امتیاز
دانشگاه هنر

 مدیر مسئولکامران افشار مهاجر
 سردبیرمحمدتقی آشوری
 اعضای هیات تحریریهیعقوب آژندغلامعلی حاتممهدی حسینییاسمن خدادادهمحمد خزاییصمد سامانیانجلال الدین سلطان کاشفیابوالقاسم دادوراصغر جوانی جونی
 اعضای هیات تحریریه بین المللیالریش مارزلف

 شاپا چاپی2008-2649

آذرس

نقش جهان

 سردبیر: محمدرضا پورجعفر
تناوب نشر: فصلنامه
مدل انتشار: دسترسی باز

2322-4991 :pISSN
2538-2594 :eISSN

آذرس

هنرهای زیبا هنرهای تجسمی

  صاحب امتیاز
پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 مدیر مسئولشاهین حیدری
 سردبیریعقوب آژند
 اعضای هیات تحریریهحسن بلخاریصداقت جباری کلخورانغلامعلی حاتممحمد خزاییابوالقاسم دادورزهرا رهبرنیاسید سعید سید احمدی زاویهمحمود طاووسیسید محمد فدویاصغر فهیمی فرناصر کلینی ممقانی

 شاپا چاپی2228-6039
 شاپا الکترونیکی2538-5178

آذرس

هویت شهر

  صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 مدیر مسئولدکتر حمید ماجدی
 سردبیردکتر فرح حبیب

 شاپا چاپی1735-9562
 شاپا الکترونیکی2676-5489

آذرس