کانال

قدیمی ترین سند دریا نوردی ایرانیان به صورت مهری در چغامیش خوزستان به دست آمده است. باید متذکر شد که تاریخ تمدن ناحیه چغامیش به شش هزار سال قبل از میلاد مسیح تخمین زده شده است. مهر گلی به دست آمده از چغامیش یک کشتی را با سرنشینانش نشان می‌دهد. در این کشتی شخصی که از قرار سردار فاتحی در حال بازگشت از جنگ است نشسته و اسیرانی در جلوی او زانو زده‌اند. در این مهر شمای یک گاو نر و یک پرچم هلالی شکل نیز ترسیم گشته است
قبل از آن که کانال سوئز به دستور داریوش بزرگ احداث شود راه دریایی بین خلیج فارس و دریای مغرب و مصر از طریق این راه آبی بدین ترتیب بود که ابتدا از طریق دجله و فرات به سوریه می‌رفتند و از آنجا به شهر صور و سپس با کشتی ارتباط با دریای مغرب و مصر انجام می‌گرفت. مسافرت از این راه دریایی به مصر بسیار راحت تر و بی خطرتر از طریق خشکی بوده است. علاوه براین راه دریایی مسافربری و تجارت دریایی نیز از طریق خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند بین سرزمین‌های کنار این دریاها انجام می‌شده است. در زمان هخامنشیان علاوه بر رودخانه‌های دجله و فرات کشتی رانی بر روی رودخانه‌های سند (در هند) و نیل (در مصر) و کارون (در خوزستان) نیز صورت می‌گرفته است.
از زمان داریوش بزرگ در نزدیکی کانال سوئز کتیبه‌ای به دست آمده که برروی آن شرح احداث ترعه سوئز همراه با سایر گفتارها آمده است.


و زمین خوزستان‌هامون است. آب‌های روان دارد. بزرگ تر رودی در خوزستان رود شوشتر ست، و ملک سابور درین رود سدی کردست – آنرا شاذروان خوانند. به حکم آن کی شوشتر بر بلندی نهادست، سابور این شاذروان بفرمود تا آب بالا گیرد و به زمین شهر بر آید. این رود از لشکر به اهواز آید و به رود سدره افتد و به حصن مهدی به دریا رسد. و از ناحیت شوشتر رودی می‌رود آنرا نهر المسرقانه خوانند و چون به لشکر رسد جسری عظیم برو بسته‌اند. و درین آب از لشکر به اهواز روند و مسافت هشت فرسنگ باشد و چون شش فرسنگ بروند.آب همه بر کار گرفته باشند به نیشکر و کشتزارها، و دو فرسنگ رودخانه خشک ماند. و در همه خوزستان هیچ جایی آبادان تر از مسرتان نیست. و آبهای خوزستان از اهواز و دورق و شوشتر و هر چه درین حدود خیزد همه به حصن ۔ مهدی جمله شود و آنجا رودی عظیم گردد و به دریا افتند. و در خوزستان دریا نیست مگر‌اندك مایه از دریای پارس کی ازماهی رویان تا نزدیکی سلیمانان برابر عبادان باشد.