دسته: ایوان

ایوان

بفرمود پس دیو ناپاک را / به آب اندر آمیختن خاک را / هرانچ از گل آمد چو بشناختند / سبک خشک را کالبد ساختند / به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد / نخست از برش هندسی کار کرد / چو گرمابه و کاخهای بلند / چو ایوان که باشد پناه از گزند ایوان خانه طباطبایی ها