برچسب: جنبش های ایران

جنبش های ایران

جنبش های ایران

فهم، تکرارِ خستگی‌ناپذیرِ ساخته شدنِ شبکه‌ای معنایی از معناهای متداخل است و نگاهِ دوباره همان فهم به همان شبکه معنایی. خلوصی که از این کار به دست می‌آید فشرده و کوچک اما سنگین و شفاف است. این که با خواندنِ یک یا چند نام از جایی یا کسی یا پدیده‌ای بتوان به ماهیتِ موضوعی  راه جست خامی است. گمان می‌کنیم که این کار را بسیار کرده‌ایم و به «چیز»ی نیز دست یافته‌ایم، اما نام آن «چیز»، «خیال» است. برای فهم، باید کامل و شامل خواند. آن‌چه در پایین می‌آید ـ تنها و تنها ـ چند دریچه کوچک به «تاریخ» ـ...