جنبش های ایران

فهم، تکرارِ خستگی‌ناپذیرِ ساخته شدنِ شبکه‌ای معنایی از معناهای متداخل است و نگاهِ دوباره همان فهم به همان شبکه معنایی. خلوصی که از این کار به دست می‌آید فشرده و کوچک اما سنگین و شفاف است. این که با خواندنِ یک یا چند نام از جایی یا کسی یا پدیده‌ای بتوان به ماهیتِ موضوعی  راه …
ادامه ی نوشته جنبش های ایران