حوض خانه

فرهنگِ بزرگِ سخن، «حوض‌خانه»: فضایی در زیرزمین برخی خانه‌ها، دارای حوض و فواره که برای اقامت در روزهای گرم تابستان از آن استفاده می‌شود.|| هنوز در همان حیاط بیرونی هستی؟ حوض‌خانه هم هنوز هست؟ <علوی‌>. فرهنگِ معین، «حوضخانه»: زیرزمین خانه که در آن حوض باشد. لغت‌نامه‌ی دهخدا، «حوض‌خانه»: زیرزمین و در آن حوضی برای سکونت …
ادامه ی نوشته حوض خانه