برچسب: خانه های کاشان

خانه عباسیان

ماخذ پلان‌ها: کتاب گنجنامه، جلد اول، خانه‌های کاشان