سنگ نگاره اول بهرام دوم تنگ چوگان

 

سنگ نگاره بهرام دوم و خانواده نقش رستم

 

سنگ نگاره پیروزی بهرام دوم نقش رستم

 

سنگ نگاره تاج ‌گیری بهرام اول تنگ چوگان

 

سنگ نگاره دوم بهرام دوم تنگ چوگان