سنگ نگاره اول بهرام دوم تنگ چوگان

 

سنگ نگاره بهرام دوم و خانواده نقش رستم

 

سنگ نگاره پیروزی بهرام دوم نقش رستم

 

سنگ نگاره پیروزی هرمز دوم نقش رستم

 

سنگ نگاره تاج‌ گذاری نرسی نقش رستم

شکوفه تقی: در این مقاله به کلمات مار، مهر و میر، ماران و مطران و خاستگاه آنها می‌پردازم و اینکه چگونه همۀ این واژه‌ها ریشۀ یکسان و معنای واحد دارند و در اکثر زبا نهای دنیا برای بیان بزرگی، سروری، قداست و جاودانگی به کار می‌روند. ابراهیم رایگانی: در طاقبستان، آناهيتا پوشاك گرم متناسب با …
ادامه ی نوشته سنگ نگاره تاج‌ گذاری نرسی نقش رستم

سنگ نگاره تاج ‌گیری بهرام اول تنگ چوگان

 

سنگ نگاره دوم بهرام دوم تنگ چوگان

 

سنگ نگاره نبرد شاپور دوم نقش رستم

‌