برچسب: شهر ری

برج طغرل

عکس قدیمی نقاشی قدیمی روزنامه شرف نما و برش