برچسب: مردم واری

سبک های معماری ایران

سبک های معماری ایران

اصول معماری ایرانی : هنر و معماری ایران از دیر باز دارای چند اصل بوده است . شامل مردم واری، پرهیز از بیهودگی، نیارش، خودبسندگی و درونگرایی . مردم واری : مردم واری به معنای رعایت تناسب میان اندام های ساختمان با اندام ها ی انسان و توجه به نیاز های او در کار ساختمان سازی است . معماری همیشه و همه جا هندی وابسته به زندگی بوده است . مثال هایی از این نمونه از بنا های قدیمی را می توان مطرح نمود برای نمونه اتاق سه دری که بیشتر به منظور وابیدن به کار می رفت به اندازه...