برچسب: مفاهیم معماری

مفاهیم

برای شناخت فرهنگ، باید پیشینه مردمان را در جغرافیایی که در آن زیسته‌اند، دانست.
درک هنر، گویا تنها از آن انسان است و او انگار، چیزی نیست جز زبان.
از راست آغاز کنیم؛ از زبان!