برچسب: مقبره طغرل

برج طغرل

عکس قدیمی نقاشی قدیمی روزنامه شرف نما و برش