برچسب: نیایشگاه

بناها

زمان و زمانه، نام،تعریف و کاربری بناها را تغییر می‌دهند؛ رباط، نمونه روشنی برای درک این پدیده‌ است. بناهای دیگری هم بوده و هستند که این هر سه را حفظ کرده‌اند، اما روح آن به کلی تغییر کرده است؛ مدرسه یکی از آنهاست. به یاد داشته باشید که هرگونه نام‌گذاری‌ خطاست و به  این دسته‌بندی‌ و هر نوعی از نامیدن، با چشم‌پوشی نگاه کنید.
اینجا و هرجا !