تاریخ


اقوام، سلسله‌ها را پدید آورده و پس از آن در خیزش‌هایی رودرروی آنها ایستاده‌اند. آنها که مغلوب شده‌اند در نسل‌های بعد همین چرخه را تکرار کرده‌اند و آنها که غالب شده‌اند همچنین.


مطالب مرتبط