خانه عباسیان

برش افقی طبقه اول خانه عباسیان
برش افقی طبقه دوم خانه عباسیان
برش افقی نیم طبقه دوم خانه عباسیان
برش عمودی الف-الف خانه عباسیان
برش عمودی ب-ب خانه عباسیان
برش عمودی ج-ج خانه عباسیان
برش عمودی د-د خانه عباسیان

ماخذ پلان‌ها: کتاب گنجنامه، جلد اول، خانه‌های کاشان

مطالب مرتبط