سبک‌ها

تعاریف و تقسیم‌بندی‌های مرحوم استاد پیرنیای نازنین گاهگاه درست نمی‌نماید و انتقادات فراوانی به آن هست ولی عجالتا درآمدی است به این بحث مفصل و مشوش. شرم شاگردی دانشجویان ایشان تاکنون مانع از آن بوده است که زحمات ارزنده‌ی این بزرگمرد ایراندوست به نقد کشیده شود. توصیه می‌شود که جوان‌ترها با چشم پرسنده و محتاط به این مدخل نگاه کنند.

مطالب مرتبط