مفاهیم

نیاز به ارتباط و اعتماد و امید و تخیل و توانایی و دانایی، زبان و اسطوره و دین و هنر و فن و دانش را آفریده است.

از راست آغاز کنیم؛ از زبان!

مطالب مرتبط