موزه فرش تهران


 استادیوم ورزشی آزادی
. ساختمان‌های شرکت نفت
. مسجد دانشگاه تهران
. طراحی ساختمان جدید بانک مرکزی
. طرح ساختمان راکتور اتمی دانشگاه تهران
. طراحی آکادمی نیروی هوایی
. دانشکده کشاورزی و دامپزشکی
. برج های سامان
. ساختمان وزارت راه
. کارخانه ارج
. مدارس حرفه ای در سراسر کشور
. برج های ونک پارک
. ساختمان وزارت کشاورزی
. هتل شمشک
. ساختمان وزارت کار
. بیمارستان دانشگاه اهواز
. ساختمان بانک اعتبارات ایران
. بیمارستان ارتش
. ساختمان پست و تلگراف و تلفن
. پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی مونترال
. فرودگاه مهرآباد
. طرح اولیه فرودگاه جدید امام خمینی
. تهیه طرح جامع شهر تهران
. برجهای سامان
. برجهای ونک‌پارک
. ساختمان بورس
. بانک صادرات اصفهان
. کاخ مادر سعد آباد
. کاخ نیاوران
. کاخ پرنس خالد، ریاض، عربستان سعودی
. کارخانه دارو پخش
. موزه فرش تهران
. شهرسازی و خانه سازی مس سرچشمه کرمان
. شهرسازی و خانه سازی شرکت خانه در کرج، اصفهان و تهران
. تعمیرات و نوسازی کاخ سفید ، کاخ وزارت دربار ، کاخ جهان نما، کاخ شهوند
. بیش از یکصد خانه و ویلای شخصی
دیدگاه های تاریخگرایانه عبدالعزیز فرمانفرمائیان، بر روی ساختار فضایی و کالبدی موزه فرش تأثیرات متعددی داشته است. این تأثیرات همزمان با شروع معماری مدرن و آشنایی معماران پیشگام نسل دوم از جمله عبدالعزیز فرمانفرمائیان با اصول اساسی این سبک معماری بوده است. اهمیت فرش ایران زمین و جایگاه والای آن در جهان عده ای از متخصصان را بر آن داشت، تا پیشنهاد احداث موزه ی فرش ایران را به مسئولین وقت بدهند. موزه فرش تهران در ضلع شمال غربی پارک لاله در سال 1340، در زمینی به مساحت 12000 متر مربع شروع به ساخت شد و بعد از 15 سال وقفه در ساخت پروژه، در سال 1356 بازگشایی گردید. عبدالعزیز فرمانفرمائیان معمار این بنای فاخر، از جمله معماران پیشگام نسل دوم بوده است. این گروه از معماران به دنبال تأثیر فرهنگ و تمدن غرب، میراث تاریخی ایران (با نقش پر رنگ معماری قبل از اسلام) و بر آمدن معماران از بطن این دو بودند. اطلاعات و داده های مورد استفاده در این پژوهش از طریق تحقیقاتی میدانی و کتابخانه ای بدست آمده است. بررسی داده ها این را نشان می دهد، که معمار بنا در طراحی موزه فرش از دیدگاه تاریخگرایانه بیشتر در کالبد بنا (با استفاده از آذین ها ی نمایان) بهره جسته است و نمود این تفکر در ساختار فضایی و نظام فضایی موزه مشهود نمی باشد. البته این نکته قابل تأمل می باشد، که معمار نگرش مدرن خود را در ساختار بنا نموده عینی بخشیده، که زائده پیشینه طولانی کاربری موزه در غرب است. هدف اصلی این مقاله بازشناسی بنای موزه فرش و تأثیر نگرش معمار بنا، بر آن می باشد.

شهر دنیای امروز دنیای بیثباتی ارزشهاست. هیچ معیار ثابتی برای اینکه بگوییم این اثر خوب است یا بد وجود ندارد.نسبیت در ارزشها، کثرتگرایی در معیارهای ارزشی و شکاکیت در مباحث هستی شناسی و انسانشناسی را بدنبالآوردهاست. زیباییشناسی دانشی است که راجع به به هنر و احساس زیبایی گفتگو میکند و زیبایی آثار معماری از نظر پاک و خالص بودن، ظرافت و تناسبات خطوط و … سنجیده میشود. همچنین در مکتب معماری هدف از زیباییشناسیاین است که چگونگی محیط اطراف و جایگاه شخص در محیط اطراف را به معنای واقعی درک کند.از دیدگاه اندیشمندان مسلمان بحث زیبایی، چیزی جدا از بستر و زمینه و مبدا و منشا خود دیده نمی شود. و چگونگی نگرش ما به زیبایی بهگونه ای روشن در آفرینش اثر هنری و معماری تاثیرگذار است. هنر، آفرینش زیبایی است و شاید بتوان گفت باارزشترین شان اثر معماری وجه هنری آن است. هنرمندان ایرانی، در همه رشتههای هنری دست به خلق آثاری زدهاند که ضمن بهرهگیری از تعالیم اسلامی، ضمن پاسخگویی به نیازهای انسان جلوهای از زیبایی را به نمایش گذاشتهاند کهمختصات این زیبایی از تفکر و فرهنگ و محیط و تاریخ و نوع نگرش به عالم، و در یک کلام از جهانبینی ایرانیان مسلمان حکایت میکند. کشف مفاهیم زیباییشناسی در ادوار مختلف و در بناهای مهم علیخصوص موزه ها با توجه بهنقش حیاتی آن در جوامع بشری که نقشی بدیع، ماندگار و مروج نابترین پدیده های فرهنگی است. مورد بررسی قرارمیگیرد . در این مقاله ابتدا به شناخت مفهوم زیباییشناسی در معماری و چگونگی دریافت آن در معماری پرداخته میشود و سپس بر اساس مبانی زیبایی شناسی در قرآن به بررسی زیبایی شناسی، به عنوان نمونه موردی در تحلیل بنای معماری موزه فرش تهران با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و همچنین مطالعات کتابخانهای به کار گرفته میشود.

باغ و ((فرش)) گویاترین آثار هنری ایران هستند که ریشه در فرهنگ و تمدن داشته و با طبیعی ترین علایق و عواطف,اعتقادات و باورهای انسان مانوس هستند.فرش,باتوجه به نوع آرایه ها و تزییینا ت و طرح های چشم نواز آن به طور مستقیم با ذوق,فکر,احساس,و رمزو رازهای درونی و ذهنی انسان ارتباط دارد.نقوش فرشهای ایران,به معرفی یک طبقه بندی قدیمی از طرحهای فرش ایران می پردازند هم سو بودن باغی فرش ایران با باورهای آیینی ایرانیا ن و هماهنگی طرح کلی باغی فرش های ایرانی با باغ ایرانی از نتایج این بررسی است.هنرهای سنتی درعین تنوع درصورت,ازیک معنا سخن می گویندوبه حقیقت واحدی دلالت ی نمایند.موزه و معماری آن در تقویت هویت فرهنگی و حفظ آن تاثیر بسزایی دارد.در این پژوهش به بررسی نقش موزه به ترویج و حفظ هویت فرهنگی یک ملت میپردازیم معماری مادر فرهنگها و زنده نگه دارنده سنت و ظرفی برای رشد جامعه در مسیرهویت فرهنگی خود می باشد.پس باید موزه معماری متناسب با هویت مردم آن کشور طراحی شده باشد.و در این صورت است که می توان موزه را صندوقچه ی اسرار یک ملت و حافظ هویت آنا ن دانست.

قالی های تصویری، گروه نسبتاً بزرگی از قالی های دوره قاجار را تشکیل می دهند که تعداد قابل توجهی از آنها در موزه فرش ایران نگهداری می شوند. مطالعه و بررسی چنین مجموعه وسیع و گسترده ای که در دوره قاجار، خلق شده و رواج یافت، روشنگر بسیاری از نکات و مسایل مربوط به تاریخ قالی بافی به ویژه در زمینه طرح و نقش قالی ها است. پدیده تصویرگری در قالی های قاجار، به عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و هنری این دوره به شدت هم بسته است. مقاله حاضر می کوشد ضمن بررسی عوامل زمینه ساز و مؤثر بر روند تصویرگری در قالی های قاجار، قالی های تصویری موزه فرش ایران را براساس مضامین و موضوعات به کار رفته در آنها دسته بندی و معرفی کند. در این مقاله به تأثیرپذیری از فرهنگ و هنر غرب، گرایش به واقع گرایی در هنر، ظهور دو پدیده چاپ و عکس و تفکر انسان محور، به عنوان عوامل مؤثر در پدیده تصویرگری در قالی ها توجه شده است و بیست نمونه تصویر از قالی های تصویری موزه فرش ایران در قالب گروه های مختلف با مضامین مشترکی چون پادشاهان و مشاهیر، اروپاییان، ایران باستان، مذهب و داستا نهای ادبی مورد بررسی قرار می گیرد. گردآوری مطالب و تصاویر، به روش کتابخانه ای و میدانی بوده و نگارش آن با رویکرد توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است.

اغراق نخواهد بود اگر بگوییم هویت فرهنگی، هنری و حتی ملی ایران به نوعی با قالی ایران عجین و مرتبط است. تاریخ قالی بافی، تاریخی پر افتخار و درخشان بوده است. اکنون نیز هنرمندان این رشته موفق نخواهند بود، مگر با اتکا به گذشته غنی و پربار این هنر و البته دمیدن روح خلاقانه در آثار. از این رو، شناخت دقیق گذشته و مسیری که طرح ها و نقوش قالی ها تاکنون پیموده اند، بخشی از وظایف پژوهشگران و محققان این رشته است تا با معرفی آن به جامعه فرش، هویت عظیمی را که گاه به بهانه نوآوری ها به فراموشی سپرده می شود، فرا یاد آورند. در این مقاله تلاش می شود بخش مهمی از تاریخ این هنر که به سلطنت قاجاریان باز می گردد، بررسی شده و ویژگی های خاص طرح و نقش در قالی های موزه فرش ایران معرفی گردد. تحقیق حاضر به روش توصیفی انجام گرفته و مطالب و تصاویر به روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. ظهور و رواج طرحهای تصویری، گسترش طرحهای بندی گلفرنگ و بندی بته ای، رواج نقوش گل رز، بته و ماهی درهم، طبیعت پردازی در ترسیم نقوش و سبک ساده و بی تکلف، برخی از خصوصیات و ویژگی های قالی های قاجار را تشکیل می دهند.

مطالب مرتبط