فضاهای حمام

منظور فضاهایی است که در حمام دیده می شود. ممکن است اختصاصاً برای حمام باشد مثل خزینه و ممکن است مشترک باشد مثل رختکن که به جز در حمام مثلا در تکیه و … هم دیده می شود.