معماری

سبک‌، گونه‌ و فضای معماری یکدیگر را تغییر می دهند .
اجزاء سازه در خدمت دست و فکر و خیال انسان است و معماری یعنی احاطه هنرمندانه فضا با مصالح .
تزیینات با سازه پدید آمده‌اند و در سیر تکاملی خود، مستقل شده‌اند.
مرمت همراه همیشگی و بخش جدایی‌ناپذیر فن و هنر معماری است.

و این همه را معماران انجام می دهند.