معماری

سبک‌های معماری، گونه‌ها را تغییر می‌دهند و فضاها نیز به تبع آن تغییر می‌کنند.
اجزاء سازه در خدمت فضا است و برای ساخت به مصالح مناسب نیاز است.
تزیینات با سازه پدید آمده‌اند و در سیر تکاملی خود، مستقل شده‌اند.
مرمت همراه همیشگی و بخش جدایی‌ناپذیر فن و هنر معماری است.

معماران

مطالب مرتبط