اجزاء سازه

منظور انسان از تعریف فضا، تعریف “فضا” ست. یک کوشک چهارتاقی می‌تواند آتشکده، مسجد یا خانقاه باشد. هر فضایی بین اجرام قرار گرفته است و جرم، بار دارد. ایستایی بار را به دو چیز می‌سپارند: جرم توده و شکل آن. تیری خمیده بار بیشتری تحمل می‌کند تا تیری راست. ستون را می‌توان یک تکه ساخت یا تکه‌تکه. از دو دیوار تقریباً مشابه در حجم و وزن ، یکی باربر است و دیگری نه. نام اینها در معماری ایرانی متفاوت است.

مطالب مرتبط