ماذنه


دانستنی هاپایان نامه ها

تحلیل تطبیقی ریخت شناسی در معماری اسلامی صفویه و عثمانی مطالعه ی موردی: مناره در مسجد امام اصفهان و مسجدسلطان احمد استانبول
عاطفه قبادی / لاله خرازیان

ساختار معماری مسجد به عنوان برجسته‌ترین عنصر تجسمی منبعث از دینِ اسلام، براساس اعتقادات، اقلیم، تاریخچه و حتی مصالح و موادِ قابل دسترس در هر منطقه، متغیر است. در این پژوهش به دلیل گستردگی اجزای تشکیل دهنده در معماری مسجد و با در نظر گرفتن ویژگی های فرمی و محتوایی عنصرِ مناره به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر بیرونی مسجد، انتخاب شد. مناره در دو مسجد امام اصفهان، اثر بی بدیل استاد علی اکبر اصفهانی و از شاخص ترین مساجد عصر صفویه و مسجد سلطان احمد استانبول با معماری محمدآغا مربوط به دوره عثمانی به دلیل همزمانی سال ساخت آن‌ها مورد تطبیق قرار گرفت. مناره ی این دو مسجد در ظاهر دارای تفاوت های بارزی می باشند اما فرض بر این است که تاثیرپذیری هایی با توجه به همزمانی سال ساخت آنها صورت گرفته است. سوالی که مطرح بود تفاوت در تعداد، ماذنه ها، ارتفاع و…در ساختار مناره های این دو مسجد براساس جنبه های اعتقادی و جغرافیایی دوره عثمانی و صفوی بوده که به نظر می رسد به دلیل اشتراکات اعتقادی بدور از قومیت و تاثیرپذیری جغرافیایی تشابهاتی در ساختار معماری این دو مناره مشاهده می شود، اما به دلیل شرایط سیاسی تفاوت هایی در ظاهر آنها بروز پیدا می کند.


تحلیل تطبیقی کارکرد مناره‌ها در ایران
محمد مهدی اخوی یان / یاسمن نیک پور

در این پژوهش قصد داشتیم به مطالعه‌ی‌ علت تغییر کارکرد مناره‌ها بپردازیم. به این منظور بازه‌‌ی زمانی صدر اسلام تا حال را در نظر گرفتیم و با تقسیم‌کردن آن به شش دوره، با کمک مطالعه‌ تطبیقی و انتخاب گزینشی سه نمونه‌ی‌ موردی از هر دوره، کارکرد مناره‌ها را مطالعه کردیم. پژوهش پیش‌رو تحقیقی کیفی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است. عمده مطالب به دست آمده از طریق کتابخانه‌ای و تنها بخش کوچکی، از طریق میدانی جمع‌آوری شده ‌است. پس از مطالعه‌ی‌ انواع کارکرد نمونه‌ها، با مد نظر قرار‌دادن ویژگی استمرار در معماری ایرانی و مفهوم کارکرد، به نتیجه گیری پرداختیم. مطالعات نشان می‌دهد که اگر مناره را به عنوان جزئی از یک کل (معماری ایرانی) در نظر بگیریم، آن‌گاه در سطحی دیگر، معماری خود به عنوان یکی از دستاوردهای فرهنگی جامعه و جزئی از آن به حساب می‌آید. از آن‌جا که در مفهوم کارکرد، بین جزء و کل رابطه وجود دارد و وظیفه‌ی اجزاء رفع نیازهای کل و حفظ حیات آن است، مناره‌ها‌ هم به عنوان جزئی از معماری، با جامعه در ارتباط اند و کارکردشان، رفع نیازهای جامعه است. پس در دوران مختلف، تغییر شرایط و نیازهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی جامعه باعث تغییر در کارکرد مناره‌ها بوده است.

کمتر


مقاله هامطالب مرتبط