گذشته

گذشته هر فرهنگ را ابتدا باید در اعصار، پس از آن در تاریخ جستجو کرد.
داشتن دانش مقدماتی از این دو سرفصل، درک و گردآوری اطلاعات را آسان‌تر می‌کند.