گذشته

برای درک هر گذشته‌ای باید ابتدا جغرافیای آن را خواند و دید و دانست. دوران پیشاتاریخی یا نانویسا را با آثار مادی و نقوش و علایم و… درمی‌یابند، در دوران تاریخی یا نویسا اما، اسناد، نوشته‌ها، نقاشی‌ها، عکس‌ها و… به کمک محققین می‌آیند. با این همه اما، همه این نشانه‌ها، گاهی دروغ هم می‌گویند.

از راست آغاز کنیم، از جغرافیا.