میدان


دانستنی ها

میدان هابخشی از فرهنگ و تمدن شهری محسوب میشوند و یکی از عناصر کارکردی شهرسازی دردنیا قلمداد می گردند میدانهای شهری همواره بعنوان صحنه زندگی اجتماعی کارکردهای گوناگون و چندگانه داشته اند با مروری برسیرتاریخی شکل گیری میدان درتاریخ شهرسازی شاهد آن هستیم که میدانها نقش موثری درشکل گیری وانسجام مجموعه های شهری داشته و محل اجتماع سیاستگذاری گذران وقت تفریح بوده و با استفاده ازفضاسازی درآنها مکانی جهت تمدد اعصاب آرامش و تبادل نظر پیرامون مسائل روزمره زندگی ایجادشده و شکل گیری دیگر مکانهای مهم شهری از جمله مسجد بازار و دوائز حکومتی حول محور میدان شکل میگرفته است ولی درمقابل درکانون شهرسازی مدرن دنیا میدان قرن 20 بعنوان نشانه ای از تحرک و شتابزدگی است و عمدتا کارکرد ترافیکی دارد و این فضاها میادین قلمرویی نامشخص به نام فلکه هستند که ا نسان بدون انگیزه قدم درآن مینهد از پژوهش از ابزار مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی استفاده شده استکه دارای منطق اجرای استقرایی می باشدکه با نتایج بنیادی درصدد شناساندن یکی ا زعناصر دگرگون شده شهرسازی خواهد بود.

مطالب مرتبط