سبک‌ها

تعاریف و تقسیم‌بندی‌های مرحوم استاد پیرنیای نازنین گاهگاه درست نمی‌نماید و انتقادات فراوانی به آن هست ولی عجالتا درآمدی است به این بحث مفصل و مشوش. شرم شاگردی دانشجویان ایشان تاکنون مانع از آن بوده است که زحمات ارزنده‌ی این بزرگمرد ایراندوست به نقد کشیده شود. توصیه می‌شود که جوان‌ترها با چشم پرسنده و محتاط …
ادامه ی نوشته سبک‌ها

سبک های معماری ایران

اصول معماری ایرانی : هنر و معماری ایران از دیر باز دارای چند اصل بوده است . شامل مردم واری، پرهیز از بیهودگی، نیارش، خودبسندگی و درونگرایی . مردم واری : مردم واری به معنای رعایت تناسب میان اندام های ساختمان با اندام ها ی انسان و توجه به نیاز های او در کار ساختمان …
ادامه ی نوشته سبک های معماری ایران

معماری ایران پیش از اسلام

معماری ایران پس از اسلام

گزیده کتاب: