دروازه سنگی خوی ( دروازه خیابان / دروازه سلماس)

سنگ نگاره اردشیر پاپکان خان تختی سلماس

کلیسای سنت استپانوس

تارنماهای وابسته: فیلم‌های وابسته: کتاب‌های وابسته: عکس‌ها پلان و نما پایان‌نامه‌های وابسته: مقاله‌های وابسته: