دسته: مسجد

مسجد جامع ساوه

مکان فهرست مشکوتی دانستنی ها عکس جدید عکس قدیمی نقاشی قدیمی پلان نما برش پرونده ثبتی مسجد جامع ساوه

مسجد جامع ورامین

مکان فهرست مشکوتی دانستنی ها عکس های جدید عکس های مرمت ترسیمات قدیمی از آلبوم داخل پایگاه عکس های قدیمی از آلبوم داخل پایگاه نقاشی قدیمی