سپارش

در صفحه نخست دو کلیدواژه می‌بینید:

یکی، مفاهیم است؛ که برای معماران معنا دارد و در پنج دسته کلیِ «زبان»، «جغرافیا»، «فرهنگ»، «گذشته»، و «معماری» هر کدام زیرشاخه‌هایی دارند.

دیگری، بناها است؛ بناهایی که ایرانیادبود از آن‌ها عکس‌برداری کرده و در هفت شاخه «آموزشی»، «استحکامات»، «باستانی»، «عمارت‌ها»، «نیایشگاه‌ها»، «همگانی» و «یادبود» دسته‌بندی شده‌اند.

روشن است کار هیچ‌یک از این دو بخش هیچ‌گاه به پایان نخواهد رسید اما کم و کیف محتوای آن‌ها آهسته و پیوسته، افزایش خواهد یافت.

چنانچه بخواهید جزییات منابع را بدانید، یا به این تارنما کمک کنید، یا اصل عکس‌ها را داشته باشید به omidjavidani در gmail یادداشتی با عنوان iranmonument بفرستید.

این تارنما، دفترچه خاطرات یا مجموعه‌ای انتقادی، سرگرم کننده، تجاری، علمی، انتفاعی، پژوهشی، هنری یا هر چیز دیگری نیست و هیچ کدام از اینها نخواهد شد. ایرانیادبود، ایرانیادبود است.

برای استفاده از محتوای این تارنما نیازی به اجازه و ارجاع نیست.