نیایشگاه

مخصوص نیست کعبه به تعظیم اعتبار هرجا سری به سجده رسید آستانه‌ای ست … بیدل دهلوی

مطالب مرتبط