گونه های معماری


گونه‌‌های معماری تامین کننده نیازهای انسان‌اند. و این نیازها گاهی تحت تاثیر جغرافیا است، چون آب انبار. گاهی فرهنگی است، مانند امامزاده . گاهی تاریخی است، همچون آرامگاه. و گاه اقتصادی، مثل کاروانسرا. نگاهی به متون کهن بیفکنید: روزگاری در بیابان‌های امروزی اطراف ساوه بقایای فانوس دریایی دیده شده است یا به جنوب بروید ببینید که سواحل جنوبی ایران، هنوز هم آب انبار هست. نام‌های گونه گاهی با نام‌های فضا یا اندام شباهت دارد. آب‌انبار، در شهر، عنصری بزرگ است اما در خانه یک اندام کوچک است. همچنین است برج که می تواند برای مراقبت، راهنمایی، یادبود، مقبره یا همه اینها ساخته شده باشد. پل‌ها نیزاین چنین‌اند. گاهی فقط پل بوده‌اند، گاهی بند و گاهی حتی سد.

مطالب مرتبط