فضاهای معماری

فضاهای معماری گاه مشترک‌اند، گاهی منفرد. هر بنایی، از خانه تا قلعه، درآیگاهی دارد. هر کاخ یا رباطی می‌تواند سرداب داشته یا نداشته باشد؛ اما سردابه گویا مختص نوعی از مقبره است. بدیهی است که ایوان باغ با ایوان قلعه، چه در جزئیات و چه در کلیات، تفاوت‌ها دارد. یک نام نیزگاهی نامِ اندام است و گاهی نامِ گونه. آب‌ انبار یکی از آن‌هاست. پیش هم می‌آید که یک اندام دو یا چند نام داشته باشد، مثل مطبخ و آشپزخانه. پس هنگام مطالعه باید هوشیار بود و خطاها را در نظر گرفت.

اتاق

بهارخواب

دودری