تیره آشوریدانستنی هافرهنگ ها

تا مدت‌ها منابع غربی در توصیف استان آشور آن را سرزمینی برهوت و خالی از سکنه می‌دانستند که بعد از نابودی نینوا و چیرگی مادها و بابلی‌ها بر آن، تا قرن‌ها، آباد نشد و ویرانه باقی ماند. آن‌چه به این تصور دامن می‌زد، انعکاس اغراق‌آمیز گزارش تورات از ویرانی نینوا و شکست خردکننده آشور از مادها بود، به همراه گزارش کسنوفون که در میانه عصر هخامنشی از این سرزمین گذر کرده بود و شهرهای آن را ویرانه توصیف می‌کرد. این در حالی است که تورات در شرح مصائب آشور بیشتر به مضمونی دینی و عبرت‌آموز تأکید دارد و خود کسنوفون در جاهای دیگر کتابش بارها به آبادانی آشور و ثروت این منطقه و گفته که شهربان آن در کاخی زیبا در شهری بزرگ می‌زیسته است. این کاخ و مقر شهربانی اشاره کرده در واقع، آن‌چه او را تحت تأثیر قرار داده، ویرانی شهر نمرود به گمان لایارد در شهر زاخو قرار داشته است. بوده که در زمان هخامنشی نیز همچنان ویرانه بود، اما نباید وضعیتش را به کل این استان تعمیم داد.

عکس از کتاب تیره های ایرانی نوشته شروین وکیلیمقاله و پایان نامهمطالب مرتبط