دسته: گذشته

اقوام ایران

اقوام پیش از هخامنشیان بافت جغرافیایی و تاریخی عصر تاریخیِ پیشاهخامنشی ایران زمین از ۳۱۰۰ پ.م آغاز شده و تا ۵۵۰ پ.م (که آغازگاه خیزش کوروش بزرگ است) ادامه می‌یابد. در این دوران که دو و نیم هزاره به درازا می‌کشد، ایران زمین کانون تحول سبک زندگی کشاورزانه، فناوری فلز، تحول خط و شهرنشینی بوده است. تنها تمدن دیگر کره زمین در نیمه نخست این دوران (۳۱۰۰ ـ ۱۶۰۰ پ.م) مصر بوده است که از ابتدای کار به دولتی متمرکز و استوار دست پیدا کرد و کانون تحول دیوانسالاری متمرکز و فناوری معماری شد، که اولی از سازماندهی ارتش‌‌های بزرگ...

تیره آشوری

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی نوشته شروین وکیلی

تیره ارمنی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره اسکودره ای

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره ایلامی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره ایونی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره بابلی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی نوشته شروین وکیلی

تیره بلخی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره پارتی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره تتگوشی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره خوارزمی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره رخجی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره زرنگی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره سغدی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره عربی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره فنیقی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره کاپادوکی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره کاریایی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره کوشی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره گنداری

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره لودیایی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره لوکیایی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره لیبیایی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره مادی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی نوشته شروین وکیلی

تیره مکه ای

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره هراتی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره هندی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

جنبش های ایران

جنبش های ایران

فهم، تکرارِ خستگی‌ناپذیرِ ساخته شدنِ شبکه‌ای معنایی از معناهای متداخل است و نگاهِ دوباره همان فهم به همان شبکه معنایی. خلوصی که از این کار به دست می‌آید فشرده و کوچک اما سنگین و شفاف است. این که با خواندنِ یک یا چند نام از جایی یا کسی یا پدیده‌ای بتوان به ماهیتِ موضوعی  راه جست خامی است. گمان می‌کنیم که این کار را بسیار کرده‌ایم و به «چیز»ی نیز دست یافته‌ایم، اما نام آن «چیز»، «خیال» است. برای فهم، باید کامل و شامل خواند. آن‌چه در پایین می‌آید ـ تنها و تنها ـ چند دریچه کوچک به «تاریخ» ـ...

قوم عبرانی

قوم عبرانی

این قوم با قوم کنعانی و آموری یکی است دانستنی ها

قوم کنعانی

قوم کنعانی

این قوم با قوم عبرانی و آموری یکی است دانستنی ها

قوم مادی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی نوشته شروین وکیلی

کوشانیان

گزیده کتاب: پایان‌نامه‌های وابسته: مقاله‌های وابسته: