دسته: گذشته

اعصار

اعصار

فایل تصویری سیر تکامل انسان / شروین وکیلی / هوموساپینس / انسان خردمند فایل صوتی 9 قسمت صوتی در 5 عنوان: 1 بررسی تحولات ایران و مصر 2 سیر حکمت در ایران 3 ایران قبل از هخامنشی 4 نگارش خط ایلامی 5 تمدن ایلام در تاریخ ایران گزیده کتاب: کتاب‌های وابسته:

سفرنامه نویسان

سفرنامه نویسان

مساله غرض ورزی و گزارش مغرضانه سفرنامه نویسان یکی از مهمترین مساله ها در ترجمه و مطالعات سفرنامه ها،‌ مساله اعتبار و صدق در گزارشهای سفرنامه نویسان است. محدودیت های فهم و عوامل موثر بر فهم سفرنامه نویسان سبب شده اند که بعضا با روایت ها و گزاره هایی مواجه بشویم که نه تنها منابع دیگر آنها را تایید نمی کنند،‌ بلکه با روایت خود مردم ساکن در آن منطقه خاص هم مطابقتی ندارد. از سوی دیگر همیشه مواجهه ای دوگانه با سفرنامه نویسان دیده میشود. آنجا که از ایرانیان تعریف کرده اند،‌ بسیار مورد استناد و نقل قول قرار...