قوم حاتی


دانستنی هافرهنگ ها

 هیتی‌ها که خود آریایی بودند بخشی از عناصر هویتی حاتی‌ها و همچنین ساختار دینی هوری‌ها را وام ستانده و درونی ساخته بودند. به این ترتیب در سراسر دوران هیتی و نوهیتی هویت حاتی‌ها همچنان پایدار و برقرار بود. مورخی ترک به نام اکرم اکورقال اعتقاد دارد که شکل ظاهری این مردم هم با هم تفاوت داشته است. او به این نکته توجه کرده در نگاره‌های مصری از نبرد کادش سپاهیان هیتی با دو شکل متمایز تصویر شده‌اند. بیشترشان دماغی برجسته دارند و این نشانه آریایی‌ها در هنر مصری است، اما در کنارشان سربازان دیگری با دماغ ظریف‌تر هم دیده می‌شوند و حدس زده شده که این‌ها نشانگر حاتی‌هایی باشند که همچنان قومیتی متمایز شمرده می‌شده و بنابراین متمایز بازنموده شده‌اند. این ادعا البته جای چون و چرای بسیار دارد. چون تأکید بر خصوصیات ریختی و پیوند زدنش با قومیت در اسناد باستانی با این شدتی که در کتاب اکورقال فرض شده نمایان نیست. با این همه برخی از پژوهشگران حتی تداوم این هویت را بیش از این‌ها دانسته‌اند و حدس زده‌اند که برخی از زبان‌های قفقازی امروز از جمله زبان‌های ابخازی- آدیقی بازمانده زبان حاتی‌ها باشند.


مقاله و پایان نامه