قوم سندی

دانستنی ها
فرهنگ ها

 آن‌چه که تمدن دره سند نامیده شده، در واقع بیش از آن که به خود رود سند اتصال داشت ه باشد، به رود قاگَر – هَکرا وابسته بوده که در هزاره چهارم و سوم پیش از میلاد بسیار پرآب بوده و با تندبادهای موسمی و بارآن‌های فصلی برآمده از اقیانوس سیراب می‌شده است. این سیستم آبی هنوز هم در پاکستان امروزین وجود دارد، اما از میانه هزاره دوم پ.م به خاطر خشک شدن آب و هوا مانند امروز به صورت رودخانه فصلی در آمده و دست بالا در حدود ۱۹۰۰ پ.م خشک شده است و از همین هنگام شهرهای قلمرو سند به زوال و نابودی دچار شدند. داده‌های برآمده از عکس‌برداری ماهواره‌‎ای البته نشان می‌دهد که خشک شدن این رود بسیار زودتر آغاز شده و در حدود ۳۸۰۰ پ.م نشانه‌هایش وجود داشته است. یعنی اصوال فرهنگ دره سند در کرانه رودخانه‌ای در حال مرگ شکل گرفته است. جمعیت سیستم رود سند احتمال با آن‌چه در ایران غربی داشته‌ایم هم‌تراز بوده است. شهر سوخته که در فاصله ۲۵۰۰-۲۸۰۰ پ.م هشتاد هکتار وسعت داشت، احتمال حدود شانزده هزار نفر را در خود جای می‌داده و این با تخمین‌های موجود درباره دولت‌شهرهای سومری برابر است. البته این تخمین‌ها در دامنه وسیعی نوسان می‌کنند و برای همین شهر سوخته و همچنین شهرهای سومری جمعیتی پنج تا شش هزار نفره را نیز برشمرده‌اند.


مقاله و پایان نامه